בס"ד

תפילה נפלאה
לומר בערב ראש חודש סיוון
תפילה זו שמקורה בספר "שני לוחות הברית"- השל"ה
)הרב ישעיה הלוי הורביץ זי"ע(.
בתפילה זו אנו מבקשים מבורא עולם שילדינו ילכו בדרך הישר,
ויצליחו בכל מעשיהם.
תפילה זו טוב לאמרה בכל עת, אולם בפרט בערב ראש חודש סיוון,
כדברי השל"ה הקדוש: "ולבי אומר לי שעת רצון לתפילה זו בערב
ראש חודש סיוון...".
אַתָֻה הוֻא ה' אֱלֹהֵינוֻ עַד שֶלֹֻא בָרָאתָ הָעוֹלָם, וְאַתָֻה הוֻא אֱלֹהֵינוֻ מִ שֶֻבָֻרָאתָ
הָעוֹלָם, וֻמֵעוֹלָם וְעַד עוֹלָם אַתָֻה אֵל. וֻבָרָאתָ עוֹלָמְךָ בְֻגִין לְהִ שְתְֻמוֹדָעָא אֱלָהוֻתָךְ
בְֻאֶמְצָעוֻת תֻוֹרָתְךָ הַקְֻדוֹ שָה, כְֻמו שֶאָמְרוֻ רַבֻוֹתֵינוֻ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, "בְֻרֵא שִית",
בִֻ שְבִיל תֻוֹרָה וֻבִ שְבִיל יִ שרָאֵל, כִֻי הֵם עַמְֻךָ וְנַחֲלָתְךָ אֲ שֶר בָֻחַרְתָֻ בָֻהֶם מִכָֻל
הָאֺמֻוֹת, וְנָתַתָֻ לָהֶם תֻוֹרָתְךָ הַקְֻדוֹ שָה, וְקֵרַבְתָֻם לְ שִמְךָ הַגָֻדוֹל.
וְעַל קִיֻוֻם הָעוֹלָם וְעַל קִיֻוֻם הַתֻוֹרָה בָֻא לָנוֻ מִמְֻךָ ה' אֱלֹהֵינוֻ שְנֵי צִוֻוֻיִים. כָֻתַבְתָֻ
בְֻתוֹרָתְךָ "פְֻרוֻ וֻרְב וֻ", וְכָתַבְתָֻ בְֻתוֹרָתְךָ "וְלִמַֻדְתֶֻם אֹתָם אֶת בְֻנֵיכֶם". וְהַכַֻוָֻנָה
בִ שְתֵֻיהֶן אֶחָת, כִֻי לֹא לְתֹהוֻ בָרָאתָ כִֻי אִם לָ שֶבֶת, וְלִכְבוֹדְךָ בָֻרָאתָ יָצַרְתָֻ אַף
עָשִיתָ , כְֻדֵי שֶֻנִהְיֶה אֲנַחְנוֻ וְצֶאֱצָאֵינוֻ וְצֶאֱצָאֵי כָֻל עַמְֻךָ בֵֻית יִ שרָאֵל יוֹדְעֵי שְמֶךָ
וְלוֹמְדֵי תוֹרָתֶךָ .
וֻבְכֵן אָבוֹא אֵלֶיךָ ה' מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְֻלָכִים, וְאַפִֻיל תְֻחִנָֻתִי, וְעֵינַי לְךָ תְלוֻיות עַד
שֶתְֻחָנֵֻנִי וְתִ שְמַע תְֻפִלָֻתִי לְהַזְמִין לִי בָֻנִים וֻבָנוֹת. וְגַם הֵם יִפְרוֻ וְיִרְבֻוֻ הֵם וֻבְנֵיהֶם
וֻבְנֵי בְנֵיהֶם עַד סוֹף כָֻל הדֻוֹרוֹת, לְתַכְלִית שֶהֵם וַאֲנִי כֺֻלָֻנוֻ יַעַסְקוֻ בְֻתוֹרָתְךָ
הַקְֻדוֹ שָה, לִלְמֹד וֻלְלַמֵֻד לִ שְמֹר וְלַעֲ שות וֻלְקַיֵֻם אֶת כָֻל דִֻבְרֵי תַלְמוֻד תֻוֹרָתְךָ
בְֻאַהֲבָה, וְהָאֵר עֵינֵינוֻ בְֻתוֹרָתֶךָ וְדַבֵֻק לִבֵֻנוֻ בְֻמִצְותֶיךָ לְאַהֲבָה וֻלְיִרְאָה אֶת שְמֶךָ .
אָבִינוֻ אָב הָרַחֲמָן, תֵֻן לְכֺלָֻנוֻ חַיִֻים אֲרֺכִֻים וֻבְרוֻכִים, מִי כָמוֹךָ אָב הָרַחֲמִים זוֹכֵר
יְצוֻרָיו לְחַיִֻים בְֻרַחֲמִים, זָכְרֵנוֻ לְחַיִֻים נִצְחִיִֻים, כְֻמוֹ שֶהִתְפַֻלֵֻל אַבְרָהָם אָבִינוֻ "לוֻ
]יִ שְמָעאֵל[ יִחְיֶה לְפָנֶיךָ ", וֻפֵרְ שוֻ רַבֻוֹתֵינוֻ זִכְרוֹנָם לִבְרָכָה, "בְֻיִרְאָתֶךָ ".
כִֻי עַל כֵֻן, בָֻאתִי לְבַקֵֻ ש וֻלְחַנֵן מִלְֻפָנֶיךָ שֶיְֻהֵא זַרְעִי וְזֶרַע זַרְעִי עַד עוֹלָם זֶרַע כָֻ שֵר.
וְאַל יִמָֻצֵא בִי וֻבְזַרְעִי וֻבְזֶרַע זַרְעִי עַד עוֹלָם שוֻם פְֻסוֻל וָ שֶמֶץ, אַךְ שָלוֹם וֶאֱמֶת
וְטוב וְיָ שָר בְֻעֵינֵי אֱלהִים וֻבְעֵינֵי אָדָם, וְיִהְיוֻ בַֻעֲלֵי תוֹרָה, מָארֵי מִקְרָא, מָארֵי
מִ שְנָה, מָארֵי תַלְמוֻד, מָארֵי רָזָא, מָארֵי מִצְוָה, מָארֵי גוֹמְלֵי חֲסָדִים, מָארֵי מִדוֹת
תְֻרוֻמִיֻות, וְיַעַבְדוֻךָ בְֻאַהֲבָה וֻבְיִרְאָה פְנִימִית, לֹא יִרְאָה חִיצונִית, וְתֵן לְכָל גְֻוִיָֻה
וֻגְֻוִיָֻה מֵהֶם דֵֻי מַחְסוֹרָהֻ בְֻכָבוֹד, וְתֵן לָהֶם בְֻרִיאוֻת וְכָבוֹד וָכֹחַ , וְתֶן לָהֶם קוֹמָה וְיֹפִי
וְחֵן וָחֶסֶד, וְיִהְיֶה אַהֲבָה וְאַחְוָה וְ שָלוֹם בֵֻינֵיהֶם, וְתַזְמִין לָהֶם זִוֻוֻגִים הֲגוֻנִים מִזֶֻרַע
תַֻלְמִידֵי חֲכָמִים, מִזֶֻרַע צַדִֻיקִים, וְגַם זִוֻוֻגָם יִהְיוֻ כְֻמוֹתָם כְֻכָל אֲ שֶר הִתְפַֻלַֻלְתִֻי
עֲלֵיהֶם, כִֻי זִכָֻרוֹן אֶחָד עוֹלֶה לְכָאן וֻלְכָאן.
אַתָֻה ה' יוֹדֵעַ כָֻל תַֻעֲלוֻמות, וֻלְפָנֶיךָ נִגְלוֻ מַצְפֻוֻנֵי לִבִֻי, כִֻי כַוָֻנָתִי בְֻכָל אֵלֶֻה לְמַעַן
שִמְךָ הַגָֻדוֹל וְהַקָֻדוֹ ש וֻלְמַעַן תֻוֹרָתְךָ הַקְֻדוֹ שָה, עַל כֵֻן עֲנֵנִי ה' עֲנֵנִי, בַֻעֲבוֻר הָאָבוֹת
הַקְֻדוֹ שִים אַבְרָהָם יִצְחָק וְיַעֲקֹב. וֻבִגְלָלָם תֻוֹ שִיעַ בָֻנִים לִהְיוֹת הָעֲנָפִים דֻוֹמִים
לְ שָרְ שָם, וֻבַעֲבוֻר דָֻוִד עַבְדְֻךָ רֶגֶל רְבִיעִי בַֻמֶֻרְכָֻבָה, הַמְ שוֹרֵר בְֻרוֻחַ קָדְ שֶךָ .
שִיר הַמַֻעֲלוֹת אַ שְרֵי כָֻל יְרֵא ה' הַהֹלֵךְ בִֻדְרָכָיו: יְגִיעַ כַֻפֶֻיךָ כִֻי תאֹכֵל אַ שְרֶיךָ וְטוֹב
לָךְ : אֶ שְתְֻךָ כְֻגֶפֶן פֹֻרִיָֻה בְֻיַרְכְֻתֵי בֵיתֶךָ בָֻנֶיךָ כִֻ שְתִלֵי זֵיתִים סָבִיב לְ שֺלְחָנֶךָ : הִנֵֻה כִי
כֵן יְבֹרַךְ גָֻבֶר יְרֵא ה': יְבָרֶכְךָ ה' מִצִֻיֻוֹן וֻרְאֵה בְֻטוֻב יְרוֻ שָלָיִם כֹֻל יְמֵי חַיֶֻיךָ : וֻרְאֵה
בָנִים לְבָנֶיךָ שָלוֹם עַל יִ שרָאֵל:
אָנָא ה' שוֹמֵעַ תְֻפִלָֻה יְקֺיַֻם בָֻנוֻ הַפָֻסוֻק, וַאֲנִי זֹאת בְֻרִיתִי אוֹתָם אָמַר ה', רוֻחִי
אֲ שֶר עָלֶיךָ וֻדְבָרַי אֲ שֶר שמְתִֻי בְֻפִיךָ , לֹא יָמוֻ שוֻ מִפִֻיךָ וֻמִפִֻי זַרְעֲךָ וֻמִפִֻי זֶרַע זַרְעֲךָ
אָמַר ה' מֵעַתָֻה וְעַד עוֹלָם:
יִהְיוֻ לְרָצוֹן אִמְרֵי פִי וְהֶגְיוֹן לִבִֻי לְפָנֶיךָ ה' צוֻרִי וְגוֹאֲלִי: